Sesiunea a II-a – 22 august 2018 (toamna)

2018_E_c_Matematica_S2_M_mate-info_Subiect_09_LRO

2018_E_c_Matematica_S2_M_mate-info_Barem_09_LRO

 

2018_E_c_Matematica_S2_M_st-nat_Subiect_09_LRO

2018_E_c_Matematica_S2_M_st-nat_Barem_09_LRO

 

2018_E_c_Matematica_S2_M_tehnologic_Subiect_09_LRO

2018_E_c_Matematica_S2_M_tehnologic_Barem_09_LRO

 

2018_E_c_Matematica_S2_M_pedagogic_Subiect_09_LRO

2018_E_c_Matematica_S2_M_pedagogic_Barem_09_LRO

 

Sesiunea I – 27 iunie 2018 (vara)

2018_E_c_Matematica_S1_M_mate-info_Subiect_02_LRO

2018_E_c_Matematica_S1_M_mate-info_Barem_02_LRO

 

2018_E_c_Matematica_S1_M_st-nat_Subiect_02_LRO

2018_E_c_Matematica_S1_M_st-nat_Barem_02_LRO

 

2018_E_c_Matematica_S1R_M_st-nat_Subiect_05_LRO

2018_E_c_Matematica_S1R_M_st-nat_Barem_05_LRO

 

2018_E_c_Matematica_S1_M_tehnologic_Subiect_02_LRO

2018_E_c_Matematica_S1_M_tehnologic_Barem_02_LRO

 

2018_E_c_Matematica_S1R_M_tehnologic_Subiect_05_LRO

2018_E_c_Matematica_S1R_M_tehnologic_Barem_05_LRO

 

2018_E_c_Matematica_S1_M_pedagogic_Subiect_02_LRO

2018_E_c_Matematica_S1_M_pedagogic_Barem_02_LRO

 

Sesiunea specială – 22 mai 2018

2018_E_c_Matematica_SS_M_mate-info_Subiect_03_LRO

2018_E_c_Matematica_SS_M_mate-info_Barem_03_LRO

 

2018_E_c_Matematica_SS_M_st-nat_Subiect_03_LRO

2018_E_c_Matematica_SS_M_st-nat_Barem_03_LRO

 

2018_E_c_Matematica_SS_M_tehnologic_Subiect_03_LRO

2018_E_c_Matematica_SS_M_tehnologic_Barem_03_LRO

 

Simulare clasa a XI-a – 21 martie 2018

2018_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Simulare_XI_Subiect_LRO

2018_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Simulare_XI_Barem_LRO

 

2018_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Simulare_XI_Subiect_LRO

2018_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Simulare_XI_Barem_LRO

 

2018_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Simulare_XI_Subiect_LRO

2018_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Simulare_XI_Barem_LRO

 

2018_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Simulare_XI_Subiect_LRO

2018_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Simulare_XI_Barem_LRO

 

Simulare clasa a XII-a – 21 martie 2018

2018_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Simulare_XII_Subiect_LRO

2018_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Simulare_XII_Barem_LRO

 

2018_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Simulare_XII_Subiect_LRO

2018_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Simulare_XII_Barem_LRO

 

2018_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Simulare_XII_Subiect_LRO

2018_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Simulare_XII_Barem_LRO

 

2018_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Simulare_XII_Subiect_LRO

2018_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Simulare_XII_Barem_LRO

 

Model

2018_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Model_Subiect_LRO

2018_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Model_Barem_LRO

 

2018_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Model_Subiect_LRO

2018_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Model_Barem_LRO

 

2018_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Model_Subiect_LRO

2018_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Model_Barem_LRO

 

2018_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Model_Subiect_LRO

2018_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Model_Barem_LRO