Sesiunea a II-a – 23 august 2019 (toamna)

2019_E_c_Matematica_S2_M_mate-info_Subiect_07_LRO

2019_E_c_Matematica_S2_M_mate-info_Barem_07_LRO

 

2019_E_c_Matematica_S2_M_st-nat_Subiect_07_LRO

2019_E_c_Matematica_S2_M_st-nat_Barem_07_LRO

 

2019_E_c_Matematica_S2_M_tehnologic_Subiect_07_LRO

2019_E_c_Matematica_S2_M_tehnologic_Barem_07_LRO

 

2019_E_c_Matematica_S2R_M_tehnologic_Subiect_01_LRO

2019_E_c_Matematica_S2R_M_tehnologic_Barem_01_LRO

 

2019_E_c_Matematica_S2_M_pedagogic_Subiect_07_LRO

2019_E_c_Matematica_S2_M_pedagogic_Barem_07_LRO

 

Sesiunea I – 03 iulie 2019 (vara)

2019_E_c_Matematica_S1_M_mate-info_Subiect_06_LRO

2019_E_c_Matematica_S1_M_mate-info_Barem_06_LRO

 

2019_E_c_Matematica_S1R_M_mate-info_Subiect_02_LRO

2019_E_c_Matematica_S1R_M_mate-info_Barem_02_LRO

 

2019_E_c_Matematica_S1_M_st-nat_Subiect_06_LRO

2019_E_c_Matematica_S1_M_st-nat_Barem_06_LRO

 

2019_E_c_Matematica_S1_M_tehnologic_Subiect_06_LRO

2019_E_c_Matematica_S1_M_tehnologic_Barem_06_LRO

 

2019_E_c_Matematica_S1_M_pedagogic_Subiect_06_LRO

2019_E_c_Matematica_S1_M_pedagogic_Barem_06_LRO

 

Sesiunea specială – 28 mai 2019

2019_E_c_Matematica_SS_M_mate-info_Subiect_08_LRO

2019_E_c_Matematica_SS_M_mate-info_Barem_08_LRO

 

2019_E_c_Matematica_SS_M_st-nat_Subiect_08_LRO

2019_E_c_Matematica_SS_M_st-nat_Barem_08_LRO

 

2019_E_c_Matematica_SS_M_tehnologic_Subiect_08_LRO

2019_E_c_Matematica_SS_M_tehnologic_Barem_08_LRO

 

Simulare clasa a XI-a – 20 martie 2019

2019_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Simulare_XI_Subiect_LRO

2019_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Simulare_XI_Barem_LRO

 

2019_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Simulare_XI_Subiect_LRO

2019_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Simulare_XI_Barem_LRO

 

2019_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Simulare_XI_Subiect_LRO

2019_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Simulare_XI_Barem_LRO

 

2019_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Simulare_XI_Subiect_LRO

2019_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Simulare_XI_Barem_LRO

 

Simulare clasa a XII-a – 20 martie 2019

2019_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Simulare_XII_Subiect_LRO

2019_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Simulare_XII_Barem_LRO

 

2019_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Simulare_XII_Subiect_LRO

2019_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Simulare_XII_Barem_LRO

 

2019_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Simulare_XII_Subiect_LRO

2019_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Simulare_XII_Barem_LRO

 

2019_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Simulare_XII_Subiect_LRO

2019_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Simulare_XII_Barem_LRO

 

Model

2019_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Model_Subiect_LRO

2019_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Model_Barem_LRO

 

2019_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Model_Subiect_LRO

2019_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Model_Barem_LRO

 

2019_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Model_Subiect_LRO

2019_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Model_Barem_LRO

 

2019_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Model_Subiect_LRO

2019_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Model_Barem_LRO